Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid

De gevolgen van ziekte en arbeidsongeschiktheid zijn groot, voor uw werknemer, maar ook voor u als werkgever. Uw werknemer kan te maken krijgen met een forse inkomensachteruitgang en u heeft in totaal twaalf jaar premie- en re-integratieverplichtingen. Hoe verzekert u zich het best tegen die hoge kosten?

UWV of eigenrisicodrager?

Het financiële risico van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid kunt u als ondernemer niet zelf dragen. Er zijn twee manieren om u te verzekeren: in het publieke bestel (UWV) of privaat als ‘eigenrisicodrager’. In dat laatste geval bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van uw werknemers en voor hun loondoorbetaling of WGA-uitkering. U kunt dit risico onderbrengen bij een verzekeraar.

U kunt twee keer per jaar uit het publieke bestel treden en kiezen voor eigenrisicodragerschap: op 1 januari en op 1 juli.

Als uw werknemer wegens ziekte verzuimt, moet u volgens de Wet uitbreiding loondoorbetalingsverplichting bij ziekte (WULBZ) zijn loon nog twee jaar doorbetalen. Na zes weken krijgt u te maken met de Wet Verbetering Poortwachter. U moet dan zorgen voor een plan van aanpak, casemanagement en een re-integratieverslag.

Waarvoor bent u verzekerd?
Met een verzuimverzekering krijgt u een vergoeding voor de loonkosten en kunt u gebruikmaken van verschillende diensten om ziekteverzuim te voorkomen of te beperken en om re-integratie beter mogelijk te maken. Waar kunt u bijvoorbeeld op rekenen?

 • Loonvergoeding in de eerste 2 jaar
 • Werkgeverslasten
 • Plan van aanpak
 • Arbodienstverlening
 • Casemanager
 • Preventiewerknemer

U heeft veel vrijheid om de dekking te bepalen. Wat voor uw bedrijf geschikt is bespreken we graag met u.

Eigen risico
U kunt ervoor kiezen per ziektegeval een bepaald aantal dagen de kosten zelf te dragen. Voor die periode krijgt u dan de loonkosten niet vergoed. U kunt ook een maximumbedrag kiezen dat u zelf aan verzuimkosten per jaar betaalt.

De premie
De premie van de verzuimverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Uw verzuimpercentages in de afgelopen 3 jaar
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Looptijd

Als uw werknemer na twee ziektejaren nog niet is hersteld, kan hij gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden verklaard door het UWV. Hij ontvangt dan een WGA-uitkering, wat vrijwel altijd een financiële achteruitgang betekent. Deze uitkering wordt nog tien jaar aan u doorbelast via een gedifferentieerde WGA-premie en in veel cao’s zijn afspraken gemaakt om de WGA-uitkering aan te vullen. Bovendien heeft u voor uw arbeidsongeschikte werknemer nog tien jaar re-integratieverplichtingen.

Waarvoor bent u verzekerd?
Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, kunt u sturen op kosten en re-integratie van uw werknemers met een WGA-uitkering.
Wat kan er onder de dekking vallen?

 • WGA uitkering
 • Werkgeverslasten
 • Ondersteuning bij re-integratieactiviteiten
 • Vergoeding van re-integratiekosten

Flexwerkers
Uw verzuim- en WGA-risico heeft niet alleen betrekking op uw werknemers in vaste dienst. Sinds 1 januari 2013 is de Wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (de Wet BeZaVa) in werking getreden. Iedere werkgever heeft daardoor nu ook de financiële verantwoordelijkheid voor de uitkeringslast van de Ziektewet en de WGA voor (ex-)werknemers met een tijdelijk dienstverband.

De premie
De premie van de WGA-eigenrisicoverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • WGA-cijfers van uw bedrijf
 • Beroepssector
 • De gekozen dekking
 • Eigen risico
 • Aantal werknemers

Advies

Hoe u zich het beste verzekert tegen het risico van ziekteverzuim en WGA, moet zorgvuldig bekeken worden. Wij gaan graag met u om tafel zitten om deze kwestie grondig te bespreken, de voor- en nadelen van publiek en privaat verzekeren te vergelijken en berekeningen te maken.
Kiest u ervoor het risico zelf te dragen, dan staan wij u met raad en daad bij om de juiste verzekeringen te vinden.

Vragen over een dienst of product?