Aansprakelijkheidsverzekeringen

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als door die fout uw zakenrelatie grote schade lijdt? Dan bent u wettelijk aansprakelijk en draait u op voor de kosten.

Waarvoor bent u verzekerd?

U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade die veroorzaakt is door een van uw producten of diensten of door uw eigen handelen of dat van uw medewerkers. De kosten waar u dan voor komt te staan, kunnen hoog oplopen: een flinke financiële strop. Een passende aansprakelijkheidsverzekering dekt dit risico af.

De belangrijkste risico’s voor bedrijven wat betreft aansprakelijkheid zijn:

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid werkgever motorrijtuig
 • Productaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid brandschade

Als u of uw medewerker door werkzaamheden schade toebrengt aan personen of zaken kunt u aansprakelijk gesteld worden. De schadeclaim kan meevallen, maar ook zeer hoog oplopen.

Als werkgever bent u aansprakelijk voor schade die uw werknemer tijdens het werk lijdt en die het gevolg is van zijn werkzaamheden. U kunt de aansprakelijkheid alleen afwenden als u kunt bewijzen dat u aan uw zorgplicht heeft voldaan of dat de schade het gevolg is van opzet op bewuste roekeloosheid van uw werknemer. Voorbeelden van werkgeversaansprakelijkheid zijn bedrijfsongevallen, maar ook beroepsziekten als RSI en schade door blootstelling aan gevaarlijke stoffen.

Ook als een werknemer schade oploopt tijdens zakelijk gebruik van een motorrijtuig, kunt u aansprakelijk gesteld worden. Een WEGAM verzekering (Werkgeversaansprakelijkheid Motorvoertuigen) biedt dan uitkomst.

Als importeur, handelaar of detaillist kunt u aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan door een product dat u verhandelt. Ook als u geen schuld treft, kunt u met een claim geconfronteerd worden die in de papieren kan lopen. Het is niet altijd zeker of u de schade kunt verhalen bij de producent.

Door brand in uw bedrijf kunnen kwalijke stoffen vrijkomen die schade toebrengen aan omwonenden en het milieu. Dat kan tot enorme schadeclaims leiden. Vooral bedrijven waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen lopen een groot risico.

Bij de uitoefening van een zelfstandig beroep kan er wel eens iets mis gaan: nalatigheden, vergissingen, onjuistheden, gebrekkige adviezen of schending van intellectuele eigendomsrechten bijvoorbeeld. Deze risico’s kunnen verstrekkende gevolgen hebben in de vorm van hoge juridische kosten, schadeclaims en reputatieschade.

Aansprakelijkheid voor brandschade was lange tijd gekoppeld aan een bovengrens van 500.000 euro. De brandverzekeraar kon dit bij u opeisen als u aansprakelijk was. Maar sinds 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels. Brandverzekeraars kunnen nu een uitgekeerde brandschade volledig op de veroorzaker verhalen. Uw aansprakelijkheidsrisico is daarmee veel groter geworden. Als uw bedrijf een grote brand veroorzaakt kan dat tot een miljoenenclaim leiden.

Iedere onderneming is anders en de aansprakelijkheidsrisico’s variëren dan ook van bedrijf tot bedrijf. Een ‘gewone’ aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is geschikt voor de meeste ondernemingen. Maar sommige bedrijfstakken kennen heel specifieke risico’s. Wij bespreken met u welke aansprakelijkheidsrisico’s u loopt en op welke manier u zich het beste verzekert.

De premie van een aansprakelijkheidsverzekering is onder meer afhankelijk van:

 • Het soort aansprakelijkheid dat u verzekert
 • De hoogte van het verzekerde bedrag
 • De omzet en/of de loonsom van uw bedrijf
 • De werkzaamheden van uw bedrijf
 • Het eigen risico
Vragen over een dienst of product?